Stadgar

Tillsammans    Om oss    Press    Samarbeten    Stadgar    Styrelsen

 

Stadgar föreningen Tillsammans


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är: Föreningen Tillsammans

Föreningen har sitt säte i: Stockholm

§ 2 Form & ändamål
Föreningens ändamål är att genom kunskapsspridning och utbildning motverka och förebygga sexism, våldtäkt och sexuellt våld. Föreningen vill även arbeta mot fördomar och stereotyper på området. Föreningens ändamål är även att fungera som en gemenskap för individer som utsatts för våldtäkt och sexuellt våld, och genom detta stärka dem och göra de till samhällsförändrare inom föreningens områden.
Föreningen Tillsammans är en fristående ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap
Medlem: Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen.
Stödmedlem: Den som vill stödja Föreningen Tillsammans verksamhet ekonomiskt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med verksamhetens ändamål.

§ 4 Medlemsavsgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 5 Uteslutning
Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syfte kan uteslutas. Genom beslut av styrelsen kan denne medlem eller stödmedlem uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste en majoritet av styrelsen vara överens.

§ 6 Tystandslöfte
Föreningen Tillsammans har tystnadslöfte.

§ 7 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Styrelsen kallar till årsmöte. Årsmöte skall hållas innan maj månads utgång varje år. Årsmötet ska välja en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. På årsmötet ska även en revisor väljas. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande, via epost till alla medlemmar samt via föreningens hemsida. Årsmötet är beslutsmässigt då minst 1/3 av styrelsen är närvarande.

§ 8 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver detta, kallar styrelsen till ett extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de frågor som nämnts i kallelsen behandlas

§ 9 Rösträtt
Endast den som har betalat sin medlemsavgift äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen eller suppleant för styrelseledamot rösträtt.

§ 10 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har förenings ordförande utslagsröst.

§ 11 Styrelsen
Styrelsen och revisor väljs av årsmötet. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen. I styrelsen måste det ingå en ordförande, minst en ledamot samt en kassör. I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Majoriteten avgör, vid lika har ordföranden utslagsrösten. Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar är ett (1) år. Vid eventuell avhopp får styrelsen själv fyllnadsvälja ersättare för att tillsätta posten.

Styrelsen beslutar om tillsättning samt avsättning av verksamhetschef.

§ 12 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och föreningens verksamhetschef var och en för sig.

§ 13 Ekonomi
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Budget fastställs av årsmötet. Styrelsen kan besluta om förändringar i budgeten.

Utanordningsrätt tillfaller ordförande och verksamhetschef samt dem som styrelsen bemyndigar. Utanordning för betalning får inte göras av den som gjort beställningen (eller motsvarande) eller av den som betalningen riktar sig till.

§ 14 Stadgeändring
Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

§ 15 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på föreningens ordinarie årsmöte. Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter beslutar årsmötet om hur föreningens tillgångar ska disponeras.